Uudised ja teated

« Tagasi

Koigi Vallavalitsus kuulutab välja taotlusvooru Koigi valla territooriumil spordi- ja tervisespordi ürituste korraldamise rahastamiseks

INFOTUND KOIGI VALLAMAJAS 17. mail kell 12.30.

Eesmärk on toetada:

1) omaalgatuslikku ja omavastutuslikku sporditeemalist tegevust vallas;

2) tervistarendavate tegevuste propageerimist;

3) valla elanike ettevõtlikkust üritusi välja töötada ja ellu viia;

4) spordi- ja tervisespordiürituste korraldamise hoogustumist ja ühistegevust vallas.

Rahastamise tingimused:

Vallavalitsusele rahastamiseks esitatavad taotlused peavad olema suunatud eelkõige Koigi vallas elavatele, õppivatele ja/või töötavatele inimestele spordi- ja tervisespordiürituste korraldamiseks.

Rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest vastutab taotleja.

Vallavalitsus võib osalejate kaudu kontrollida tegevuse vastavust taotlusele.

Toetatavad tegevused peavad vastama järgmistele nõudmistele:

1) eelarve peab olema läbipaistev ja realistlik;

2) vallavalitsuse toetus on otsustuspõhine;

3) omaosalus peab olema vähemalt 10% eelarvest.

4) Üritus, mille eelarve on kuni 50 eurot, võib toetada täies ulatuses ilma omaosalust nõudmata.

Taotlejad:

Toetust võivad taotleda kõik Koigi vallas registreeritud seltsingud, klubid jt. mittetulundusorganisatsioonid. Toetust võivad taotleda ka mujal elavad juriidilisest isikust taotlejad, kui tegevus või sellest tulenev kasu on suunatud Koigi valla elanikele.

Taotluse vormistamise nõuded:

Taotlust saab esitada vabas vormis, kuid see peab sisaldama järgmisi kohustuslikke punkte:

1) projekti nimi, eesmärkide ja teostamise lühikirjeldus.

2) taotleja;

3) projekti juht ja läbiviija;

4) projekti läbiviimise koht ja aeg, sihtgrupp, planeeritav osalejate arv;

5) Eelarve. Projekti üldmaksumus koos lahtikirjutatud planeeritavate kulutustega, vallalt taotletav summa;

6) taotleja kirjalik kinnitus selle kohta, et raha kasutatakse sihipäraselt ettenähtud eesmärkidel.

Taotluste hindamine ja finantseerimine:

(1) Koigi Vallavalitsuses registreeritakse kõik esitatud taotlused ja kontrollitakse taotluste vastavust tingimustele ja kehtestatud nõuetele.

(3) Projekte hindab vallavalitsus, kes eraldab toetuse oma korraldusega.

Vallavalitsus võib eraldada vallalt taotletavast summast väiksema summa.

Toetust saanud projektid finantseeritakse arvete ja kuludokumentide alusel.

(4) Vallavalitsus teavitab projekti esitajat vallavalitsuse otsusest kirjalikult hiljemalt kuu aja jooksul peale projekti esitamise tähtaega.

(5) Rahastamisotsuse saanud tegevuse ära jäämisel toetust ei maksta.

Täpsem info: vallavanem Margo Hussar, margo@koigi.ee, 53441359