Koigi valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused ja -teenused

4.05.17

Koigi valla eelarvest makstavate toetuste ja teenuste taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib Koigi Vallavolikogu 9. märtsi 2017. a määrusega nr 3 kehtestatud "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

Kes saab taotleda?

Teenuseid ja toetusi on õigus taotleda abivajaval isikul, kelle registrijärgne elukoht on Koigi vald.

Teenuse või toetuse saaja ei pea olema registrijärgne Koigi valla elanik, kui:

1) ta on alaealise lapse eestkostja või sotsiaalhoolekande seaduse § 454 järgi lapsehoidja ja laps on registrijärgne Koigi valla elanik;

2) ta on täisealise isiku eestkostja ja eestkostetav on registrijärgne Koigi valla elanik;

3) ta on registrijärgse Koigi valla surnud isiku matuse korraldaja;

4) ta taotleb võlanõustamisteenust piiratud teovõimega isiku seadusliku esindajana;

5) isik viibib Koigi valla haldusterritooriumil sotsiaalabi vajamise ajal.

Kuidas taotlust esitada?

Sotsiaalteenuse taotlemiseks ja Koigi valla eelarvest sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja kirjaliku avalduse Koigi Vallavalitsusele. Teenust ja toetust võib vähekindlustatud isikule või perekonnale taotleda ka mõni teine isik juhul, kui abivajaja ise mingil põhjusel toetust ei taotle.

Millised on Koigi Vallavalitsuse korraldatavad sotsiaalteenused?

1) koduteenus;

2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;

3) täisealise inimese hooldus;

4) eluruumi tagamine;

5) tugiisikuteenus;

6) isikliku abistaja teenus;

7) varjupaigateenus;

8) turvakoduteenus;

9) sotsiaaltransporditeenus;

10) võlanõustamine;

11) lapsehoiuteenus.

Millised on toetused?

• sünnitoetus (640 eurot) Sünnitoetus makstakse kahes osas, esimene osa, pool kehtestatud sünnitoetuse määrast makstakse sünni registreerimisel, teine osa, pool kehtestatud sünnitoetuse määrast makstakse välja lapse üheaastaseks saamisel, kui vähemalt üks sündinud lapse vanematest on jätkuvalt rahvastikuregistrijärgselt Koigi valla elanik.);

• munitsipaalkunsti- ja muusikakooli toetus õpilase kohta 145 eurot kuus;

• matusetoetus 125 eurot; 

• koolitoetus 1. klassi astujale 100 eurot;

• Koigi kooli lõpuekskursiooni toetus 65 eurot õpilase kohta;

• laste raviprilli klaasid kuni 32 eurot lapse kohta;

• juubelitoetus eakatele vallakodanikele alates 70. eluaastast 32 eurot;

• puudega isikule invavahendi toetuseks kuni 20 eurot kuus;

• hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 60% riiklikust määrast – 16 eurot kuus;

• hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 100% riiklikust määrast – 26 eurot kuus;
 

SOTSIAALTOETUSE AVALDUSTE VORMID:
Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus (lisa 1); docx, pdf
Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus (lisa 2) docx, pdf
Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlus (lisa 3) docx, pdf
Sotsiaalteenuse taotlus (lisa 4) docxpdf