Hajaasustuse programm

LEADER TOETUS

Koigi Vallavalitsus sai 2017.a. toetust MAK 2014-2020 Leader meetmest projekti "Koigi mõisa looduskaisealuse pargi korrastamine ja taastamine" elluviimiseks. 

Istutati Koigi mõisa sajandite aeda uusi taimi, soetati mõisa pargi projektis ette nähtud lehtla, ronilillede redelsein, aia hooldusvahendid ja töövahendid ning materjale nende tööde elluviimiseks. Lisaks tehti mullatöid, uuendati veesilma ääris,  ning külastajatele töötubade läbiviimiseks on vaja hankida palgist aiamööbli komplekt. 

Projekti maksumuseks oli 8633 eur, millest toetus oli 7751 eur ja omaosalus 822 eur

Täname Leader toetuse eest Järva Arengu Partneri (JAP) tegevusgruppi!

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMM  2017

on avatud alates 13. aprillist kõigis Järvamaa valdades, taotlusi võetakse vastu 2 kuud, st et taotlus peab jõudma vallavalitsusse hiljemalt 13. juuniks 2017.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti abikõlblikest kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendiga ja taotlejale suunatud informatsiooniga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Koigi vallas hindab projekte Koigi Vallavalitsuse 29.03.2016. a korraldusega nr 57 moodustatud komisjon koosseisus:

esimees: Margo Hussar

liikmed:  Kaie Altmets

               Anne Uus

               Leiger Metsalu       

               Viljar Kams

 

Koigi Vallavalitsuse KORRALDUS   4.juuli 2017 nr 152 

Hajaasustuse programmist toetuse saajate kinnitamine

Võttes aluseks riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirja nr. 052 „Hajaasustuse programm 2017 programmdokument" , Koigi valla põhimääruse § 24 lõike 3 punkti 3 ja §  26 lõike 1  ning taotluste hindamiseks moodustatud ajutise komisjoni ettepaneku ja annab Koigi Vallavalitsus ko r r a l d u s e:

1.      Kinnitada ajutise komisjoni koosoleku protokoll nr. 4  03.07  2017.a.(korralduse  lisa 1)  ja

sõlmida 2017. a. kolmepoolsed (taotleja, KOV ja töö teostaja) toetuslepingud järgmiselt: 

Taotleja

KOV

Projekti nimi

Alla 18a

Riik

KOV

Oma-osalus

Kokku

Projekti algus

Projekti lõpp

Aruande esitamine

Mariina Teter

Koigi

Kahala küla

Joonuse puurkaevu puurimine

4

1144

1144

1144

3 432

01.09 2017

30.08 2018

30.09 2018

Reelika Klettenberg-Kivi

Koigi Huuksi küla

Septiku paigaldus

1

780

780

780

2 340

01.08 2017

31.10 2018

30.11 2018

Reelika Klettenberg-Kivi

Koigi Huuksi küla

Puurkaevu rajamine

1

624

624

624

1 872

01.08 2017

30.09 2018

30.10 2018

Sulev Altmets

Koigi Sõrandu küla

Utsoantsu kanalist-sioon

0

1160

1160

1160

3 480

 

01.10 2017

 

30.09 2018

 

30.10 2018

KOKKU

     

3708

3708

3708

11124

     

 

 

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2016

Järva maavalitsus annab teada, et alates 22. märtsist 2016. aastal algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt kõigis Järvamaa valdades.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetatakse  hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saab taotleda elukohale, kus pere on elanud vähemalt selle aasta algusest. Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemi valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo veesüsteemi valdkonna tegevuste kohta

Projekti eelarve
Projekti taotlusvorm

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 23. mai 2016. aastal.

Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi kontaktisikult vallas:
Kaie Altmets
arendus- ja keskkonnaspetsialist
Tel. 384 6434
Mob. 530 0883
E-post. kaie@koigi.ee

Järva Maavalitsuses on programmi kontaktisikuks:
Hannele Saksniit
Järva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist,
telefon 385 9613
hannele.saksniit@jarva.maavalitsus.ee

Koigi Vallavalitsuse 29.03.2016. a korraldus nr 57 "Hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjoni moodustamine"

Kõik vajalikud dokumendid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulel

Toetuse saajad 2016

Koigi Vallavalitsuse 5.juuli 2016  korraldus nr 142

Taotleja

KOV

Projekti nimi

Alla  18a.

Riik

KOV

Oma-osalus

Kokku

Projekti algus

Projekti lõpp

Aruande esitamine

Merle Orgmäe

Koigi vald

Tänavotsa talu puurkaev

2

520

520

520

1560

01.07 2016

30.09 2017

30.10 2017

Pille Krause

Koigi vald

Juntsi talu septiku paigaldus

1

725

725

725,6

2175,60

01.07 2016

30.11 2017

30.12 2017

AleksanderZebrev

Koigi vald

Kasesalu puurkaev

0

580

580

580

1740

01.07 2016

30.06 2017

30.07 2017

Riina Mäesaar

Koigi vald

Kraavi maaüksuse kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

487

1233

860

2580

01.07 2016

30.06 2017

30.07 2017

Lisaeelarvest Aivar Kinzel

Koigi vald

Kangru talu vesi

 

0

2200

1100

3300

01.08. 2016

   

30.07 2017

30.08 2017

KOKKU

     

2312

5258

3785,60

11355,60

     

 

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2013-2015

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Täpsem informatsioon programmi ja taotlemise kohta on avaldatud:
►Siseministeeriumi kodulehel
►EAS-i kodulehel
►Järva Maavalitsuse kodulehel

Programmi kontaktisikuks Koigi vallas on:
Kaie Altmets
kaie@koigi.ee
+372 5309 0883

►Koigi Vallavalitsuse korraldus ajutise komisjoni moodustamise kohta

Koigi Vallavalitsuse 17.03.2015. a korraldusega nr 71 „Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoorus Koigi valla prioriteetide seadmine taotluse hindamiseks"
nimetati Koigi vallas eelistatud sihtrühmaks alla 18 a. lastega pered ja prioriteetseks valdkonnaks joogivee kättesaadavuse, teiseks prioriteetseks valdkonnaks reoveekäitluse ja kolmandaks prioriteetseks valdkonnaks autonoomse elektrisüsteemi rajamine.

Koigi Vallavalitsuse 17.03.2015. a korraldusega nr 71 „Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoorus Koigi valla prioriteetide seadmine taotluse hindamiseks" 
nimetati Koigi vallas eelistatud sihtrühmaks alla 18 a. lastega pered ja prioriteetseks valdkonnaks joogivee kättesaadavuse, teiseks prioriteetseks valdkonnaks reoveekäitluse ja kolmandaks prioriteetseks valdkonnaks autonoomse elektrisüsteemi rajamine.

Toetuse saajad 2015

Koigi Vallavalitsuse 25. juuni 2015 korraldus nr 147

Taotleja ja kaastaotleja(te) nimi

KOV, kus projekt ellu viiakse

Projekti nimi

Otsustatud toetuse summa RIIK

Otsustatud toetuse summa KOV

Otsusta-tud oma-ja kaasfinantseeringu summa

Projekti maksumus kokku

Projekti algus

Projekti lõpp

Aruande esita-mise tähtaeg

1. Kristo Vaigurand

Koigi vald Koigi küla

Vaiguranna kanalisatsioonisüsteem

1027

1027

1027,7

3081,7

01.07 2015

01.12 2015

31.12 2015

2. Pille Tirmann- Koorits

Koigi vald Kahala küla

Juntsi talu puurkaev

1048,5

1048,5

1049,4

3146,4

01.09 2015

30.11 2016

30.12 2016

3. Evelyn Kreek

Koigi vald Sõrandu küla 

Enni-Mardi kanalisatsioonisüsteemi rajamine

940

940

940

2820

01.08 2015

01.08 2016

30.08 2016

4. Maarja Koivuoja

Koigi vald Vaali küla

Mäeotsa autonoomsed elektrisüsteemid

1621,77

1621,77

1622

4865,54

01.08 2015

30.09 2015

01.11 2015

5. Malle Pavlov

Koigi vald Ülejõe küla

Simmuni kinnistu puurkaev ja seadmete soetamine

1130

1130

1130

3390

01.07 2015

30.08 2016

30.09 2016

 

 

 

5767,27

5767,27

5769,1

17303,64

 

 

 

Koigi Vallavalitsuse 29. septembri 2015 korraldus nr 189

Taotleja ja kaastaotleja(te) nimi

KOV, kus projekt ellu viiakse

Projekti nimi

Otsustatud toetuse summa RIIK

Otsustatud toetuse summa KOV

Otsustatud oma-ja kaasfinantseeringu summa

Projekti maksumus kokku

Projekti algus

Projekti lõpp

Aruande esita-mise tähtaeg

6. Riina Mäesaar 

Koigi vald Päinurme küla

Kraavi maaüksuse veesüsteemi rajamine

1136

1136

1136

3408

01.10 2015

30.10 2016

30.11 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 a kokku: 

 

6903,27

6903,27

6905,1

20711,64

 

 

 

Toetuse saajad 2014

Taotleja ja kaastaotleja(te) nimi

KOV, kus projekt ellu viiakse

Projekti nimi

Otsustatud toetuse summa RIIK

Otsustatud toetuse summa KOV

Otsusta-tud

oma-ja kaasfinantseeringu summa

Projekti maksumus kokku

Projekti algus

Projekti lõpp

Aruande esita-mise täht-aeg

4

 

 

6746

6746

6746

20238

 

 

 

1. Tamara Zinajeva

Koigi vald

Käänu talu vesi ja kanalisatsioon

2266

2266

2266

6798

01.07 2014

30.11 2014

30.12 2014

2. Evelyn Kreek

Koigi vald

Enni-Mardi talu puurkaevu ja veetrassi rajamine

1252

1252

1252

3756

01.08 2014

01.08 2015

01.09 2015

3. Aare Kreek

Koigi vald

Kreegi talu puurkaev ja kanalisatsioon

2120

2120

2120

6360

01.09 2014

30.09 2015

30.10 2015

4. Peeter Kalajas

Koigi vald

Sauga talu puurkaev

1108

1108

1108

3324

01.09 2014

30.09 2015

30.10 2015

Toetuse saajad 2013

Toetuse saajate kinnitamine: Koigi Vallavalitsuse 22. oktoober 2013 korraldus nr 229

Taotleja ja kaastaotleja (te) nimi

 küla, kus projekt ellu viiakse
 

Projekti nimi

Otsustatud

Otsustatud toetuse summa KOV

Otsustatud oma-ja kaasfinantseeringu summa

Projekti maksumus kokku

Projekti algus

Projekti lõpp

Aruande esitamise tähtaeg

 

 

4248

4248

4248

12745

 

 

 

1. Renee Opivalov

Silmsi küla

Puurkaevu puurimine Järvamaa Koigi vallas Roode m/ü

624

624

624

1872

1.12.2013

30.08.2014

30.09.2014

2. Maire Luzetskaja

Koigi küla

Villaru puurkaev

620

620

620

1860

1.12.2013

01.12 2014

30.12.2014

3. Terje Niit

Koigi küla

Niidi kinnistu puurkaevu rajamine

640

640

640

1920

1.12.2013

31.12.2014

30.01 2015

4. Helina Üts 

Vaali küla

Uus-Sepa kinnistu kanalisatsiooni projekteerimine ja rajamine

2364

2364

2365

7093

1.11.2013

30.08.2014

30.09.2014