2.12.15
Ilmade soojenedes tavatsevad inimesed koristustöödega algust teha. Suurpuhastuse käigus tekib aga alati ka jäätmeid, millest tihti soovitakse vabaneda põletamise teel.
Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda kahjustav.
Kodulehel www.lõke.ee on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada ning kuhu tuleks jäätmed viia, et olla veendunud nende keskkonnasäästlikkus käitlemises.
SA Things poolt loodud kodulehel www.kuhuviia.ee võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia.
« Tagasi

AS Paide Vesi veeteenuse hindade muutmisest

Alates käesoleva aasta 1.maist  muutuvad ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuste hinnad kogu AS Paide Vesi teeninduspiirkonnas.

Hindade kinnitamisele on eelnenud mitmekuuline analüüsiperiood, kus Konkurentsiamet on kontrollinud äriühingu tulusid ja kulusid ning võrrelnud rahavoogu laenude teenindamise vajadusega.  Hindade muutmise põhiline põhjus on eelnevatel aastatel tehtud investeeringuteks võetud laenude tagasimaksmine ja laenuteenindamisele kohalduvad laenuandja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõuded. Investeeringud on tehtud eesmärgiga kindlustada nõuetele vastav teenus ja tagada keskkonnanõuete täitmine. Uued hinnad tagavad ka vajalike tulevaste investeeringute teostamise ning seaduse nõuetest tuleneva vee-ettevõtja jätkusuutlikkuse.

 Tänu teostatud investeeringutele on klientidele osutatud veeteenuse tase tõusnud, teenus on  olnud püsiv, üksikud katkemised on esinenud elektrivarustuse tõrgetest. Kõik 14 reoveepuhastit, millest viimase viie aastaga on rekonstrueeritud 12, töötavad keskkonnanõuetele vastavalt. 2017.a. ei esinenud reoveepuhastite väljavoolust võetud proove, mis ei vastanud vee-erikasutusloas määratud normidele.

Praegu kehtivad teenuste hinnad on kehtestatud 2014.a. esimesel poolaastal.  Kehtivad hinnad on arvutatud erinevate piirkondade 2013.aasta kulude alusel, mis on viimastel aastatel stabiliseerunud ja ühtlustunud. Seega on objektiivselt vajalik hindade ülevaatamine. Kehtestatavad hinnad sisaldavad küll üldist teenuste hinnataseme tõusu ligikaudu 5,7% aasta kohta, kuid see ei tähenda hinnatõusu kõikides piirkondades. Arvestades tulevast haldusreformi ja vee-ettevõtja poolt erinevates piirkondades osutatava veeteenuse sisulist seotust, on ühetaoliste hindade kehtestamine põhjendatud.

Uued teenuste hinnad on ühtsed kogu teeninduspiirkonnas. Vastavalt Ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni seaduse §14 lg6, on need arvutatud summaarsete kulutuste alusel ja kõikjal keskmiselt ühesuurused. Neis piirkondades, kus 2010.aasta oktoobris olid eratarbijate ja juriidiliste isikute hinnad erinevad, on hinnaerinevused vastavalt seaduses sätestatule säilinud, kuid erinevuste suurus väheneb seaduses ettenähtud korras.  Vastavalt Ühisveevärgi ja  –kanalisatsiooni seaduse §141 lg3 on kehtestatavad hinnad kooskõlastanud Konkurentsiamet.

Jaan Madis

Juhatuse liige

Paide Vesi AS

VEE HINNA TABEL