Jäätmekava

5.10.17

Koigi Vallavolikogu on oma 10.09.2009.a määrusega nr 16 kinnitanud Koigi valla jäätmekava aastateks 2009-2014.

Nimetatud dokument on leitav Riigi Teatajast https://www.riigiteataja.ee/akt/419052015004

Jäätmehoolduseeskiri

2.02.14

Koigi Vallavolikogu on oma 09.06.2011.a määrusega nr 13 kinnitanud Koigi valla jäätmehoolduseeskirja. Jäätmehoolduseeskirja eesmärgiks on rakendada ja täpsustada Koigi vallas jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete kogust ning soodustada nende taaskasutamist.

Nimetatud dokument on leitav Riigi Teatajast.

Lisa 1 Jäätmeõiend

Lisa 2 Korraldatud jäätmeveost tähtajalise vabastuse taotluse vorm

Lisa 3 Soovituslik konteinerite suuruse määramise ja tühjendamise sageduse tabel

Lisa 4 Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Lisa 5 Koigi ja Päinurme külade elamumaaala skeemid