Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu avalikustamine koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega

30.11.16

Koigi Vallavalitsus (KOV) teatab Rutikvere külas asuvate Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (DP) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamisest.

DP üldeesmärgiks on endisaegse mõisakompleksi parendamine ja arendamine, mida toetaks sobivalt dimensioneeritud ja täiendatud kalakasvatuse arendusala. Energia-autonoomsuse aspektist lähtuvalt võib kõne alla tulla kuni 1MW tuuliku (ca 65 m kõrgune) rajamine. Plaanis on käsitletavate kinnistute maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine Rutikvere mõisa kinnistul kuni kolme tootmishoone ja kuni kahe juurdekuuluva abihoone ehitamiseks. Lisaks juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine. DP on Koigi valla üldplaneeringut muutev. Planeeritava ala pindala on ca 12 ha. KSH eesmärgiks on selgitada, hinnata ja kirjeldada DP ja selle alternatiividega kaasneda võivaid keskkonnamõjusid ning analüüsida peamiselt negatiivsete mõjude vältimise või leevendamise võimalusi. Piiriülest keskkonnamõju DP-ga ei esine.

DP-st huvitatud isikuks on OÜ Lapavira (Tel 6005026, Veiko Saluste, lapavira@hot.ee), DP koostajaks AKA Natura OÜ (K. Arroval, 65 28 460, info@akan.ee). DP tellijaks ja korraldajaks Koigi Vallavalitsus (Koigi vald,384 6433, koigivv@koigi.ee) ning DP algatajaks ja kehtestajaks Koigi Vallavolikogu. KSH teostab OÜ Alkranel (E. Pőldvere, 528 9197, elar@alkranel.ee) ning järelvalvet korraldab Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon. Järelevalvet üldplaneeringute ja detailplaneeringute koostamise üle teostab kuni 30.06.2015 kehtinud PlanS § 23 lg 1 p 2 alusel maavanem.

KSH aruande eelnõuga ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 3.10.-31.10.2016.a. elektrooniliselt http://koigi.kovtp.ee/, Päinurme raamatukogus või Koigi Vallavalitsuses. Detailplaneeringule ja KSH aruande eelnõu kohta saab esitada ettepanekuid kirjalikult Koigi Vallavalitsusele (Mõisavahe tee 9, Koigi Küla, 72501 Koigi vald, koigivv@koigi.ee) kuni 31.10.2016.a. Hiljem uusi ettepanekuid enam esitada ei saa.

KSH aruande eelnõu ja detailplaneeringu avalik arutelu toimub 10.11.2016.a. kell 16:00 Päinurme raamatukogus.

MENETLUSDOKUMENDID

SELETUSKIRI

LISAD
Lisa 8 Rutikvere KSH aruande eelnõu 30.06.2016

JOONISED
Joonis 1 - Situatsiooniskeem
Joonis 2 - Olemasoelv olukord
Joonis 3 - Kontaktala
Joonis 4 - Põhijoonis
Joonis 5 - Tehnovõrkude koondplaan
Joonis 6 - ÜP muudatuse ettepanek

KOOSKÕLASTUSED
Kooskõlastuste koondtabel

Rutikvere DP sisukord

Rutikvere DP tiitelleht

Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning nende lähiala keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu ja detailplaneeringu avaliku arutelu protokoll 10.11.2016

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Koigi Vallavolikogu 14.01.2016. a otsusega nr 1 „Detailplaneeringu vastuvõtmine" võeti vastu Koigi vallas Rutikvere külas Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning nende lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärk on Rutikvere mõisa, Keldri ja Apteegi kinnistutel maakasutuse sihtostarbe muutmine, ehitusõiguste määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine. Detailplaneeringuga kavandatakse kuni 2 kalakasvatushoone ja lisaks 2 abihoone ehitamine, planeeritud on rajada planeeringuala lõunapoolsesse ossa tuulegeneraator. Planeeringuala suurus on 14,81 ha. Detailplaneering on Koigi valla üldplaneeringu põhilahendust muutev detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.02 – 07.03.2016 Koigi Vallavalitsuses (Mõisavahe tee 9, Koigi küla, Koigi vald) ja Koigi valla veebilehel www.koigi.ee.

Väljapaneku ajal esitatud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 11.03.2016 kell 16:00 Koigi vallas Päinurme küla raamatukogus.

Koigi Vallavalitsus teatab Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest

Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning nende lähiala kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 08.02.2016-07.03.2016.a. Avaliku väljapaneku ajal laekus Päinurme ja Rutikvere kogukonna rahva ühisettepanek, määrata Rutikvere mõisa eratee avalikult kasutatavaks teeks. Lisaks eeltoodule esitati 3 pöördumist Koigi Vallavalitsusele seoses põhjavee ja tuulegeneraatori teemaga ning lisaks tehti ettepanek servituudi seadmiseks Rutikvere mõisa kinnistule. Koigi Vallavalitsus edastas enne avaliku arutelu toimumist pöördumised esitanud isikutele kirjalikult omapoolse seisukoha.

Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav aruelu toimus 11. märtsil 2016 algusega kell 16.00 Päinurme küla raamatukogus. Avaliku arutelu tulemusena tehti ettepanekud seada servituut, määrata tee avalik kasutus või rajada parkimiskohad.

Samuti informeeriti koosolekul osalejaid KSH aruande täiendamise vajadusest ja uue avaliku väljapaneku korraldamisest.

Info kaido@koigi.ee või tel  384 6434 või 5551 4966

DETAILPLANEERINGU DOKUMENDID

Seletuskiri

Joonis - ÜP muudatuse ettepanek

Joonis - Põhijoonis

Joonis - Olemasolev olukord

Joonis - Situatsiooniskeem

Kooskõlastused:

OÜ Elektrilevi

Kaitseministeerium

Põllumajandusamet

Maanteeamet

Järva Maavalitsus

Keskkonnaamet

 

Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 18.11.2014. a

Töö koostaja: OÜ Alkranel

 

Rutikvere mõisa, Apteegi ja Keldri kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu protokoll 11.03.2016

Planeeringu koostaja esitlus 11.03.2016. a avalikul arutelul