Koigi valla 2015. a hankeplaan

4.08.15

Nr

Nimetus (eeldatav)

Eeldatav maksumuse alampiir ehk hankeliik

Eeldatav hanke läbiviimise aeg

Hanke eest vastutav isik

1

Koigi vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse osutamine

Lihthange

Mai

Maire Sõrmus

2

Teede greiderdamine ja killustiku peale vedu

Lihthange

Aprill

Kaido Krause

3

Pindamistööde hange

Lihthange

Mai

Kaido Krause

4

Elektrihange

Lihthange

November

Meelis Kivi

5

Koigi mõisa aia osaline rekonstrueerimine

Lihthange

II kvartal

Kristjan Kõljalg

6

Koigi võimla küttesüsteemi arendamine

Lihthange

II kvartal

Kristjan Kõljalg

7

Koigi ambulatooriumihoone küttesüsteemi arendamine

Lihthange

II kvartal

Kristjan Kõljalg

8

Sotsiaalmaja ehitusprojekti koostamine

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kristjan Kõljalg

9

Meierei otsaseina avariiremont

Alla lihthanke piirmäära

II kvartal

Kristjan Kõljalg

 

Lihthange “Koigi valla elektrienergia”

16.11.15

Koigi Vallavalitsus kutsub osalema lihthankes "Koigi valla elektrienergia".

Pakkuja ülesandeks on müüa Koigi vallale elektrienergiat vastavalt hankedokumentidele, pakkumusele (lisa 1) ja sõlmitavale lepingule kuni 31.12.2016. 

Edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

Pakkumus palume esitada koos hankedokumentide lisaga 1 hiljemalt 24.11.2015.a kell 09.00-ks elektroonilises riigihangete registris.

Hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris.

Hanke url https://riigihanked.riik.ee/register/hange/169064

 

ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄV HANGE „KOIGI VÕIMLA SOOJUSSÕLME REKONSTRUEERIMINE 2015“.

14.10.15

Koigi Vallavalitsus kutsub osalema alla lihthanke piirmäära jäävas hankes „Koigi võimla soojussõlme rekonstrueerimine 2015".

Hankedokumendid on kinnitatud  Koigi Vallavalitsuse 13.10.2015. a korraldusega nr 200 (lisatud).

Pakkumus esitada  vormil lisa 2 "Hinnapakkumuse tabel", lisaks esitada lisa 3 „Kinnitus Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta" ja lisa 4 „Garantii kinnitus" Koigi Vallavalitsusele digiallkirjastatult e-posti aadressile: koigivv@koigi.ee hiljemalt 10. november 2015.a. kell 08.30.

Hankija poolt volitatud isik pakkumuse korraldamisel on Koigi Vallavalitsuse maa-ja ehitusnõunik Kaido Krause tel: 5551 4966, e-post: kaido@koigi.ee

Koigi vallavalitsuse 13.10.2015. a korraldus nr 200

LISA 1 Hankedokumendid

LISA 2 Hinnapakkumuse tabel

LISA 3 Kinnitus Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta

LISA 4 Garantii kinnitus

Alla lihthanke piirmäära jäävas hankes „Koigi võimla soojussõlme rekonstrueerimine 2015“.

14.10.15

Koigi Vallavalitsus kutsub osalema alla lihthanke piirmäära jäävas hankes „Koigi võimla

soojussõlme rekonstrueerimine 2015".

Hankedokumendid on kinnitatud  Koigi Vallavalitsuse 04.08.2015. a korraldusega nr 162 (lisatud).

Pakkumus esitada vastaval vormil -  lisa 2 "Hinnapakkumuse tabel" ja lisaks esitada lisal 3 „Kinnitus Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta" ja lisal 4 „Garantii kinnitus" Koigi Vallavalitsusele digiallkirjastatult e-posti aadressil: koigivv@koigi.ee  hiljemalt 18. augustil 2015.a. kell 08.30.

Hankija poolt volitatud isik pakkumuse korraldamisel on Koigi Vallavalitsuse raamatupidaja- majandusspetsialist Meelis Kivi, tel 5070 144, e-post: meelis@koigi.ee

Koigi Vallavalitsuse 04.08.2015. a korraldus nr 162

LISA 1 Hankedokumendid

LISA 2 Hinnapakkumuse tabel

LISA 3 Kinnitus Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta

LISA 4 Garantii kinnitus

Hange lõppenud, pakkumused Koigi Vallavalitsuse 29. septembri 2015. a korraldusega nr 187 tagasi lükatud

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Koigi haldushoone (ambulatoorium-raamatukogu) küttesüsteemi rekonstrueerimine 2015“

4.08.15

Koigi Vallavalitsus kutsub osalema alla lihthanke piirmäära jäävas hankes „Koigi haldushoone (ambulatoorium-raamatukogu) küttesüsteemi rekonstrueerimine 2015"

Hankedokumendid on kinnitatud  Koigi Vallavalitsuse 21.07.2015. a korraldusega nr 160 (lisatud).

Pakkumus esitada vastaval vormil -  lisa 2 "Hinnapakkumuse tabel" ja lisaks esitada lisal 3 „Kinnitus Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta" ja lisal 4 „Garantii kinnitus" Koigi Vallavalitsusele digiallkirjastatult e-posti aadressil: koigivv@koigi.ee  hiljemalt 18. augustil 2015.a. kell 08.30.

Koigi vallavalitsuse 21.07.2015. a korraldus nr 160

LISA 1 Hankedokumendid

LISA 2 Hinnapakkumuse tabel

LISA 3 Kinnitus Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta

LISA 4 Garantii kinnitus

Koigi vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse osutamine

9.06.15

Kindlustusteenuse ostmise periood on 24. juuli 2015 - 23. juuli 2016.

Parima pakkuja valimise tingimuseks on soodsaim pakkumus (sh madalaim hind jne).

Lisatingimused: selts peab tagama objektide taastamise kindlustusjuhtumi toimumisel,

tulekustutusveest tingitud kahju korvamine seltsi poolt, koristuskulude katmine seltsi poolt. Omavastutuse määr (kõigi riskide puhul va üleujutus) kuni 200 eurot, üleujutuse riski puhul kuni 2000 eurot.

Pakkumise esitamise tähtaeg on 07. juuli 2015 kell 8.30.

Pakkumised esitada Koigi Vallavalitsuse e-posti aadressil koigivv@koigi.ee.

Kindlustatavate objektide nimekiri saadetakse hankes osaleja taotlusel kokkulepitud e-posti aadressile. Nimekirja saamiseks palume pöörduda telefonil 384 6435 või e-posti aadressil maire@koigi.ee.

Päinurme küla tänavate pindamine 2015

Koigi Vallavalitsus kutsub osalema alla lihthanke piirmäära jäävas hankes „Päinurme küla tänavate pindamine 2015".

Hankedokumendid on kinnitatud  Koigi Vallavalitsuse 28.04.2015. a korraldusega nr 99

Pakkumus esitada vastavalt vormile lisa 2 "Hinnapakkumuse tabel" ja lisaks esitada lisa 3 „Kinnitus Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 alapunktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolude puudumise kohta" ja lisa 4 „Garantii kinnitus"  Koigi Vallavalitsusele digiallkirjastatult e-posti aadressile: koigivv@koigi.ee  hiljemalt 12. mai 2015.a. kell 08.30.

Koigi Vallavalitsuse 28.04.2015 korraldus nr 99

Lisa 1 Hankedokumendid

Lisa 2 Hinnapakkumuse tabel

Lisa 3 Kinnitus RHS § 38 lg 1 p 1-3 nimetatud asjaolude puudumise kohta

Lisa 4 Garantii kinnitus

KOIGI VALLA KOHALIKELE TEEDELE KILLUSTIKU PEALEVEDU KOOS LAOTAMISEGA 2015

Koigi Vallavalitsus kutsub osalema alla lihthanke piirmäära jäävas hankes „Koigi valla kohalikele teedele killustiku pealevedu koos laotamisega 2015".

Hankedokumendid on kinnitatud  Koigi Vallavalitsuse 14.04.2015. a korraldusega nr 96 (lisa 1).

Pakkumus esitada eelnimetatud korralduse lisas 2 oleval vormil "Hinnapakkumuse tabel" digiallkirjastatult Koigi Vallavalitsuse e-posti aadressil koigivv@koigi.ee  hiljemalt 28. aprillil 2015.a. kell 08:30.

Koigi Vallavalitsuse 14.04.2015. a korraldus nr 96

Lisa 1 Hankedokumendid

Lisa 2 Hinnapakkumuse tabel

Koigi valla kohalike teede greiderdamine 2015. aastal

Koigi Vallavalitsus kutsub Teie ettevõtet esitama hinnapakkumust Koigi valla kohalike teede greiderdamiseks, vastavalt tabelis toodud mahtudele.

Pakkumused palume esitada LISA 1 esitatud vormil.

Parima pakkuja valimise põhitingimus on madalaim hind.

Hinnapakkumine palume esitada hiljemalt 31. märtsiks 2015.a kella 08.30-ks Koigi Vallavalitsuse e-posti aadressil: koigivv@koigi.ee digiallkirjastatult.

►Lisa 1 hinnapakkumuse vorm (.doc fail)

Hange Koigi Valla 2014-2016 majandusaasta aruannete audiitorteenuse osutaja leidmiseks

Koigi Vallavalitsus kutsub osalema alla lihthanke piirmäära jäävas hankes "Koigi valla 2014-2016 majandusaasta aruannete audiitorteenuse osutaja„ leidmiseks.

Hanke tingimused vastavalt Koigi Vallavalitsuse 30.12.2014.a korraldusele nr 304:

1. Viia läbi alla lihthanke piirmäära jääv hange "Koigi valla 2014-2016 majandusaasta aruannete audiitorteenuse osutaja„ leidmiseks. Tellitav audiitorteenus peab sisaldama vähemalt aastate 2014, 2015 ja 2016 majandusaasta aruannetele audiitori arvamuse andmist hiljemalt 10. maiks majandusaasta aruande aastale järgneval aastal ning aasta jooksul kuni 20 tunni ulatuses täiendavate konsultatsioonide andmist vastavalt hankija päringutele.
2. Pakkuja peab omama avaliku sektori vandeaudiitori kutset. Audiitorettevõte, mille kaudu teenust osutatakse, peab viimasel kolmel aastal (2011, 2012, 2013) olema osutanud teenust vähemalt ühele kohalikule omavalitsusele ning tema netokäive peab olema olnud vähemalt 10 000 (kümme tuhat) eurot aastas.
3. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
4. Määrata hankemenetluse eest vastutavaks isikuks Maire Sõrmus (e-post: maire@koigi.ee; telefon: 3846435).
5. Hankekomisjonina tegutseb vallavalitsus.
6. Pakkumused esitada käesoleva korralduse lisaks oleval vormil Koigi Vallavalitsuse e-posti aadressil koigivv@koigi.ee 20. jaanuaril 2015.a kella 08:30-ks.
7. Pakkumused avatakse 20.01.2015.a kell 09:30.

►Pakkuja taotluse vorm hankes osalemiseks

►Koigi Vallavalitsuse 30.12.2014.a korraldus nr 304